پيغامهای خطا هنگام كار با اينترنت

*********************************

شما در اينترنت مشغول جستجو هستيد و ناگهان پيغامی با مضمون:
Http-Error 403 Forbidden به همراه نواری قرمز رنگ بر روی Browser کامپیوتر ظاهر می شود. اما اين پيغام به چه معناست؟ آيا شما اشتباهی مرتكب شده ايد؟
اگر با سايتی كه شما می خواهيد آن را باز كنيد، مشكلی وجود داشته باشد، پيغامهای خطا از سِروِر مربوطه داده می شود. اين پيغام می تواند به اين علت باشد كه سايت مورد نظر شما وجود ندارد يا اينكه شما حق بازديد از آن سايت را نداريد.
پيغامهای خطا به گروههای مختلفی تقسيم بندی می شوند.

 پيغامهايی كه در گروههای 100 و 200 قرار دارند، از چشم كاربران پنهان هستند، زیرا خودِ سرور آن را مورد بررسی قرار می دهد. پيغامهای گروههای 400 و 500 رايج ترين نوع پيغامهای خطا هستند. پيغامهای گروه 400

(401 و ... )، مربوط به خطاهای Browser و پيغامهای گروه 500 ( 501 و ... ) مربوط به خطاهای سرور است.
در اينجا خطاهای گروه 400 و 500 و علت بروز آنها را توضيح  می دهيم.


 400-Bad Request
سِرور مورد نظر، متوجه درخواست شما نمی شود. اين خطا اغلب هنگام اشتباه تايپی بروز می كند.


  401-Unauthorized
سِرور مورد نظر احتياج به اعلان ( معرفی نامه ) معتبری دارد تا بتواند محتويات سايت مورد درخواست را نشان دهد.

  403-Forbidden
سايت مورد درخواست، اجازه باز شدن ندارد. اين حالت اغلب زمانی پيش می آيد كه آن سايت ديگر وجود ندارد یا بسته شده است. محدوده ای كه سايت درخواست شده در آن قرار دارد، برای اينترنت مسدود شده است.

  404-Not Found
رايج ترين پيغام خطا و به معنی اين است كه سايت مورد درخواست ديگر وجود ندارد. اين حالت اغلب به دلیل آدرس باطل شده ايجاد می شود.

  408-Request Timeout
درخواست را ارسال می کنید، اما سرور مربوطه پاسخ نمی دهد. برای هر درخواستی، مدت زمان مشخصی تعيين می شود كه در طول اين زمان، سرور مربوطه بايد پاسخ بدهد. اگر پاسخی نيايد، در آن صورت وقت ديگر تمام شده است.   (Timeout)


  500-Internet Server Error
خطای داخلی سرور است. اما مواظب باشيد: اين خطا اغلب زمانی ظاهر می شود كه درخواست بدرستی تعيين نشده باشد.

  501-Not Implemented
خطايی است كه بندرت رخ می دهد. در سرورهای قديمی كه به نرم افزارهای خاصی نياز دارند، ولی نصب نشده اند، اين اتفاق می افتد. مانند زبان برنامه نويسی PHP يا مشابه آن.

  No Response From Server/504-Gateway Timeout
سرور، سايت مورد درخواست را نمی تواند باز كند. پس از سپری شدن مدت زمان کوتاهی، جستجو تثبيت می شود. اغلب به جای اين پيغام، فرد به طور اشتباه، پيغام خطای 400 يا 500 را دريافت می كند.