سنقر كليايی

   شهر سنقر مركز شهرستان سنقر كليايی در 85 كيلومتری شمال شرقی شهر كرمانشاه و در طول جغرافيايی 47 درجه و 36 دقيقه شرقی و عرض 34 درجه و 47 دقيقه شمالی واقع شده است كه ارتفاع آن از سطح دريا 1700 متر می باشد . اين شهرستان از شمال به شهرستان قروه ، از جنوب به شهرستان صحنه ، از شرق به اسدآباد واز غرب به شهرستان كامياران محدود می شود .                                                                                    

شهرستان سنقر در سرشماری سال 1375 بالغ بر 11214 نفر جمعيت داشت كه 71164 نفر آن روستايی و 40848 نفر آن ساكن در نقاط شهری و بقيه غير ساكن بوده اند .

واژه سنقر به معنی سنقار نام مرغی شكاری است . احتمال می رود اين پرنده در اين شهرستان وجود داشته و به همين جهت اين ناحيه به سنقر معروف شده است . قديمی ترين متنی كه نام سنقر بدين صورت آمده در تواريخ سلاجقه است . در دوره سلاجقه امرای سنقر به نام « آق سنقر » معروف بوده اند .

در دوره صفويه اسدآباد جزء منطقه سنقر شمرده شده است . در زمان شاه عباس صفوی فرماندار سنقر عثمانيان را از مرز بيرون راند . در دوره افشاريه و زنديه سران ايل كليايی كه خود را از اعقاب صفی خان از خانهای دوره صفوی می دانند به حكومت سنقر منصوب بوده اند . نام قسمت كردنشين اين ناحيه از اسم ايل كليايی ماخوذ ‌و به كليايی معروف شد . چون دو قسمت سنقر و كليايی شهرستان را تشكيل دادند اين شهرستان سنقر و كليايی ناميده شد .

در حال حاضر شهرستان سنقر و كليايی از نواحی جالب توجه و زيبای استان كرمانشاه است كه در جلگه هموار و زيبايی واقع شده و اطراف آن را رودخانه، سبزه زار، باغات و بيشه زار فرا گرفته است و قله‌های كوه‌های آن تا اواخر تابستان از برف زمستانی می‌درخشد.

مراكز ديدنی : بقعه مالك ، امامزاده احمد .