باورها                             بازگشت

**************************************************

اعتقادات و باورهایی که در سنقر رواج داشته و به مرور زمان فراموش و یا کم رنگ تر شده است

1.انداختن نان در زیر پا برکت را می برد.

2.ناخن گرفتن در شب غم به دنبال دارد.

3.به هم زدن دهانه قیچی باعث بروز جنگ می شود.

4.پیچیدن صدا در گوش کسی نشانه این است که در جایی از او صحبت می شود.

5.عطسه نشانه عدم پیشرفت در اقدام مورد نظر است.

6.انداختن دندان شکسته و یا افتاده در زیر پا ملال به همراه دارد.

7.گریه کردن پشت سر مسافر شگون ندارد.

8.پریدن پلک چشم راست نشان از رسیدن مهمان است

9.پریدن پلک چشم چپ نشان از خبر ناگوار است

10.چرخانیدن سکه در دست به هنگام سال تحویل برکت می آورد

11. افتادن شهاب دلیل بر مرگ کسی است

12.شکستن اشیاء دلیل بر رفع بلاست

13.ریختن ناگهانی آب دلیل روشنایی خانه است

14.غار غار کلاغ خبر از رسیدن مهمان دارد.

15.نشستن یا خواندن جغد بر بام خانه شوم است.

16.بهم سائیدن ناخنها باعث بروز جنگ می شود

17.ریختن نمک به زمین موجب بی برکتی خانه می شود

18.گرفتن دشت اول صبح یا اول سال از افراد خوش دست برکت می آورد.

19.آمدن افراد سبک پا (خیر)به روی کاری موجب پیشرفت کار می شود.

20.دست به زانو نشستن پریشانی به همراه می آورد.

21.نگاه کردن به آئینه در هنگام شب آدم را جنی می کند.

22.در حین غذا خوردن اگر لقمه در گلو گير كند يكي از بستگان دچار مشكلي شده است.

23اگر در مجلسي ذكر خير كسي به ميان آيدو آن شخص وارد شود مي گويند حلال زاده است.

24.اگر دستهاي نوزاد باز باشد دست و دل باز مي شود و اگر بسته باشد خسيس مي شود.

25.ريختن آب جوش به زمين باعث كينه اجنه مي شود و بايد اول بسم الله گفت.

26.وقتي به تاريكي وارد مي شوي بايد بسم الله بگويي.

27.نشستن در بين چهار چوب درب بخصوص در هنگام شب پريشاني مي آورد.

28.نگهداري طيور در خانه آمد نيامد دارد.

29.جارو كردن در هنگام شب خير و بركت خانه را مي برد.

30.اگر به طور ناگهاني چشمت به ماه افتاد بايد به او سلام كني و صلوات بفرستي.

31.شبهاي جمعه ارواح در اطراف خانه هستند بايد چراغ روشن باشد و ساكنان خانه شاد باشند تا ارواح هم شاد شوند.

بازگشت